Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

Lời Chúa từ bible2.net - bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Lời Chúa ngày chúa nhật 19 tháng năm 2024

Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.

Thi-thiên 143: 10

Vê việc Thần lẽ thật:

Khi Ngài Đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

Giăng 16:8

Thi-thiên 143

9 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch; Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài.
10 Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa Đến tôi vào Đất bằng thẳng.
11 Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy cho tôi Được sống; Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân.

Giăng 16

7 Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta Đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không Đi, đấng Yên ủi sẽ không Đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta Đi, thì ta sẽ sai Ngài Đến.
8 Khi Ngài Đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.
9 Về tội lỗi, vì họ không tin ta;

Lời Chúa từ bible2.net

  • bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh
  • sắp xếp tốt đẹp lời Chúa trên nhiều hàng cho dễ đọc
  • trên điện thoại thông minh của bạn, trên máy tính bảng hay trên máy vi-tính, cũng như trên sách điện tử, cuốn lịch và ứng dụng bộ bảo vệ màn hình của bạn
  • trên trang chủ của bạn
  • bằng hơn 25 ngôn ngữ và ấn bản Kinh Thánh
  • miễn phí
  • Lời Chúa là lời báo trước của Kinh Thánh toàn bộ, lời Chúa cung cấp và khuyến khích bạn hằng ngày để được cá nhân gặp Chúa.

More About us...