Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

Lời Chúa từ bible2.net - bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh

Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chơn thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.

Thi-thiên 91:4

Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc. Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp.

Châm ngôn 14: 26

Thi-thiên 91

3 Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại.
4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ Được nương náu mình; Sự chơn thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.
5 Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày,

Châm-ngôn 14

25 Kẻ làm chứng chơn thật giải cứu linh hồn người ta; Song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt.
26 Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ Được một nơi ẩn núp.
27 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.

Lời Chúa từ bible2.net

  • bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh
  • sắp xếp tốt đẹp lời Chúa trên nhiều hàng cho dễ đọc
  • trên điện thoại thông minh của bạn, trên máy tính bảng hay trên máy vi-tính, cũng như trên sách điện tử, cuốn lịch và ứng dụng bộ bảo vệ màn hình của bạn
  • trên trang chủ của bạn
  • bằng hơn 25 ngôn ngữ và ấn bản Kinh Thánh
  • miễn phí
  • Lời Chúa là lời báo trước của Kinh Thánh toàn bộ, lời Chúa cung cấp và khuyến khích bạn hằng ngày để được cá nhân gặp Chúa.

More About us...