Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

Lời Chúa từ bible2.net - bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Lời Chúa ngày thứ hai 11 tháng chạp 2023

Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ.

Phục-truyền 13:1

Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.

Châm-ngôn 4:13

Phục-truyền 13

1 Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ,
2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người Đã nói với ngươi Được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy Đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết,

Châm-ngôn 4

12 Khi con Đi, bước chơn con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.
13 Hãy nắm chắc Điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.
14 Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng Đi đường kẻ gian ác.

Lời Chúa từ bible2.net

  • bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh
  • sắp xếp tốt đẹp lời Chúa trên nhiều hàng cho dễ đọc
  • trên điện thoại thông minh của bạn, trên máy tính bảng hay trên máy vi-tính, cũng như trên sách điện tử, cuốn lịch và ứng dụng bộ bảo vệ màn hình của bạn
  • trên trang chủ của bạn
  • bằng hơn 25 ngôn ngữ và ấn bản Kinh Thánh
  • miễn phí
  • Lời Chúa là lời báo trước của Kinh Thánh toàn bộ, lời Chúa cung cấp và khuyến khích bạn hằng ngày để được cá nhân gặp Chúa.

More About us...