Lời Chúa ngày thứ sáu 19 tháng tư 2024

Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ Được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy.

Lu-ca 11:36

Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật.

Hê-bơ-rơ 1:3