Es Wort fer Freidaach, 19. Juli 2024

De HERR is mei Kraft u'mei Schild.

Psalm 28,7

Mir dirfe zuversichtlich sahn: „De Herr dut mer helfe. Ich hann kä Angscht! Was ka’mer e Mensch schun andun?“

Hebräer 13,6