Lời Chúa ngày thứ tư 21 tháng hai 2024

An-ne nói với Ê-li-hu:

Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài.

I Sa-mu-ên 1: 27b

Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.

Thi-thiên 6: 9