Lời Chúa ngày thứ năm 18 tháng bảy 2024

Ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình: Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Giê-rê-mi 3: 12,13

Chúng tôi làm chức khâm sai của đấng Kitô, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh đấng Kitô mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 5:20