© Lời Chúa ngày chúa nhật mồng 2 tháng tư 2023

Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chơn thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.

Thi-thiên 91:4

Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc. Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp.

Châm ngôn 14: 26