Lời Chúa ngày thứ năm 28 tháng chín 2023

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.

Thi-thiên 139: 23,24

Mọi Hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.

Khải-huyền 2:23