'S Wort für da Mittwoch, da 21. Febrawar 2024

D Hanna håt em Eli gsaed:

Om den Bua han e betat, ond JAHWE håt mae Fleha erhört ond mr gschenkt, om was e an beta han.

1. Samuel 1,27

Ghört håt r mae Bittla ond Bettla, JAHWE nemmt mae Beta å.

Psalm 6,10