พระคำสำหรับวันจันทร์, วันที่ 20 เตือน พฤษภาคม ปี 2024

​พระ​เจ้า​ทรง​ชอบธรรม​แล้ว​ เพราะ​ข้าพเจ้า​ได้​ขัด​ขืน​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์

เพลงครำ่ครวญ 1:18

​พระ​เจ้า​ทรง​ชอบธรรม จึง​ทรง​รัก​กิจการ​ที่​ชอบธรรม คน​เที่ยงตรง​จะ​เห็น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​เจ้า​ได้​

สดุดี 11:7