Lời Chúa ngày thứ bảy 22 tháng sáu 2024

Lời nầy rất gần ngươi, Ở trong miệng và trong lòng ngươi, Để ngươi làm theo nó.

Phục-truyền 30:14

Dức Chúa Kitô phán rằng:

Ví bằng các ngươi cứ Ở trong ta, và những lời ta Ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi Điều mình muốn, thì sẽ Được Điều Đó.

Giăng 15:7