Lời Chúa ngày thứ hai 20 tháng năm 2024

Đức Giê-hô-va là công bình, Chính tôi là người phản nghịch.

Ca-thương 1:18

Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.

Thi-thiên 11:7