Skip navigation and move to Contents...

Thai Holy Bible 1971

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสมาคม​พระ​คริสต​ธรรม​ไทย
​พระ​คริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971 © 1988, 1998 สมาคม​พระ​คริสต​ธรรม​ไทย

Copyright © Thailand Bible Society
Thai Holy Bible 1971 Version
Copyright © 1988, 1998 Thailand Bible Society.

เวบไซต์ Website
http://www.thaibible.or.th, http://www.thaibible.net

Helmut Steeb | 2013-12-17